nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836
ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [2 มิถุนายน 2559]
June 2, 2016
0


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ืางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร