เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ืางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร