ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.-15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการกองบรรณาธิการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เรื่อง “ชีวเภสัชภัณฑ์: การออกแบบและพัฒนา” และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เรื่อง “พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด 5 ปี” โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ และนางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล (รักษาการหัวหน้างานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์