เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับ เรื่อง “การผ่าตัดหัวใจที่พบบ่อย” ของ รองศาสตราจารย์ นพ.จรัญ สายะสถิตย์