เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2558 คณะอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับ เรื่อง “ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจำกัด Representation Theory of Finite Groups” ของ ผศ.ดร.กิจติ รอดเทศ