เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2558 คณะอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับ เรื่อง “ตัวชี้วัดทางชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ผิวหนัง จากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเครื่องสำอาง Skin Biomarkers from Skin Cell Cultures From Basic to Application in Cosmetic Evaluation” ของ รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์