เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับ เรื่อง “วิวัฒนาการของอักษรอินเดียในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๘” และเรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม”