กิจกรรมศึกษาดูงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 24 มิถุนายน 2557

    • วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีแนวทางการบริหารจัดการสำนักพิมพ์ฯ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประเด็นการศึกษาดูงาน อาทิ ระบบการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำสิ่งพิมพ์ การตลาด การจัดจำหน่าย และการเก็บรักษาสินค้า เป็นต้น