การทำสัญญาอนุญาตให้ใช่สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ หนังสือเรื่อง การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อย ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หนังสือเรื่อง ชีวเภสัชภัณฑ์: การออกแบบและพัฒนาณ ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ และ หนังสือเรื่อง อาการทางอายุรศาสตร์ Medical Symptomatology ฉบับปรับปรุง บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ และนพ.ธนกร ลักษณ์สมยา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย TA 107  อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร