การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรนันท์ วีรกุล อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ หนังสือเรื่อง “พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด -5 ปี ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย TA 107 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร