การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง โรคของเยื่อบุตา Diseases of Conjunctiva ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และหนังสือเรื่อง การวัดปริมาณรังสีเอกซ์จากการตรวจวินิจฉัย และแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณะสหเวชศาสตร์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย TA 107 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร