การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “สังคมวิทยาสาธารณสุข”  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์  และตำราเรื่อง “เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ” ของ อาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย TA 107 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร