วันที่ 19 พ.ย. 2558 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์และจำหน่ายหนังสือทางวิชาการของสำนักพิมพ์ฯ ในโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี