วันที่ 2 ตุลาคม 2558 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกจัดบูธประชาสัมพันธ์ ในโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร “เขียนอย่างไร…ให้ได้จัดพิมพ์” จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้มีโอกาสมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ผศ.มานิต รุจิวโรดม จากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์