เมื่อวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2558 สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมจัดบูธในงานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 16 โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย ผู้สร้างสรรค์ผลงาน หนังสือ เรื่อง “อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการ โครงสร้าง และกระบวนทัศน์ยุคใหม่” ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ผู้สร้างสรรค์ผลงาน “ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”  ผศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย ผู้สร้างสรรค์ผลงาน “กฎหมายสื่อสารมวลชน: การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียงเกียรติคุณ” และอาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน “การเขียนเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์” ร่วมสัมภาษณ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจ