ประชุมกองบรรณาธิการ วาระพิเศษ

ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ วาระพิเศษ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2557
1.3 รายงานผลการสำรวจข้อมูลรายละเอียดของโรงพิมพ์ต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัด
1.4 รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.5 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

    • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
    • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/พิจารณา

3.1 พิจารณาราคาจำหน่าย เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเขียนเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ของนางสาวสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
3.2 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการพิสูจน์อักษร และการจัดทำศิลปกรรมเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์