ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 9/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 9/2558 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

  • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 8/2558
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.4 รายงานผลการจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2558
  • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/ พิจารณา

3.1 ผลการปรับแก้ไขปก และหน้าลิขสิทธิ์ หนังสือเรื่อง “สังคมวิทยาสาธารณสุข” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ
3.2 ผลการปรับแก้ไขปก และหน้าลิขสิทธิ์ หนังสือเรื่อง “ชีวเภสัชภัณฑ์: การออกแบบและพัฒนา” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ
3.3 ผลการปรับแก้ไขปก และหน้าลิขสิทธิ์ หนังสือเรื่อง “กฏหมายสื่อสารมวลชน : การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียง เกียรติคุณ” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัน
3.4 ผลการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง ตัวอย่างสัญญาการวางจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ในระบบ e-Book ของบริษัทต่างๆ
3.5 การขอใช้ขนาดตัวอักษร 16 point ในการจัดทำหนังสือเรื่อง “กฏหมายสื่อสารมวลชน : การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียง เกียรติคุณ” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัน
3.6 พิจารณาการจัดทำหนังสือ เรื่อง “พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด-5 ปี” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จิรนันท์ วัรกุล
3.7 การพิจารณาราคาหนังสือ กรณีผู้ซื้อมาซื้อโดยตรงจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์