ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 8/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 8/2558 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 7/2558
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.4 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม)
1.5 รายงานสรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
1.6 ระเบียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2558
  • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ผลการปรับแก้ไขปก หนังสือเรื่อง “สังคมวิทยาสาธารณสุข” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ
3.2 พิจารณารายละเอียดข้อมูล และตัวอย่างสัญญาการวางจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ในระบบ e-book ของบริษัทต่างๆ

  • วาระที่  4 เรื่องพิจารณา

4.1 พิจารณาการจัดทำหนังสือ เรื่อง “ชีวเภสัชภัณฑ์: การออกแบบและพัฒนา” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ
4.2 พิจารณาการจัดทำหนังสือ เรื่อง “กฏหมายสื่อสารมวลชน : การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียง เกียรติคุณ” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัน

  • วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์