ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 7/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 7/2558 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 6/2558
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2558
  • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 พิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำระบบการจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (e-Book)

  • วาระที่  4 เรื่องพิจารณา

4.1 พิจารณาการจัดทำหนังสือ เรื่อง “สังคมวิทยาสาธารณสุข” ของ ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
4.2 พิจารณาแนวทางการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการประเภท รายงานกระประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือเอกสารประเภทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
4.3 พิจารณาการจัดทำหนังสือ เรื่อง “คาร์บอนกัมมันต์” ของ รศ.ดร.ธนัช สัมฤทธิ์ โม้พ่วง

  • วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์