ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 6/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 6/2558 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 5/2558
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.4 รายงานผลการจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.5 ผลการจัดทำระบบติดตามสถานะการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.6 ผลการหารือกับผู้สร้างสรรค์ผลงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง) เกี่ยวกับการจัดพิมพ์เอกสารคำสอน
1.7 ขอยกเลิกการจัดทำ หนังสือ เรื่อง “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ”

  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2558
  • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ผลการปรับแก้ไขรูปแบบ หนังสือ เรื่อง  “อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการโครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่” ของรองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย
3.2 พิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำระบบการจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (e-Book)

    • วาระที่ 4 พิจารณา

4.1 พิจารณาการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพรสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
4.2 ผลการพิจารณาตำรา เรื่อง “Accounting Comprehension For International Business Managers” ของ Mr.Jason Lee Carter จากผู้ทรงคุณวุฒิฯ
4.3 พิจารณาการจัดทำ หนังสือ เรื่อง “คาร์บอนกัมมันต์” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พ่วง
4.4 พิจารณาการจัดทำ หนังสือ เรื่อง “ชีวิต อำนาจ ชาติพันธ์ุ” เพื่อเผยแพร่ในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอโดย ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
4.5 พิจารณาการจัดทำ หนังสือ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อใรคที่พบบ่อย ของ ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์”

  • วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์