ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา  เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม และดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์