ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 5/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 5/2558 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2558
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.4 ผลการจัดทำระบบ e-Book คู่มือการเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2558
  • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/พิจารณา

3.1 พิจารณาผลการหารือกับผู้สร้างสรรค์ผลงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง) เกี่ยวกับจำนวนการจัดพิมพ์เอกสารคำสอน
3.2 พิจารณาราคาจำหน่าย ปกนอก ปกใน และหน้าลิขสิทธิ์ หนังสือ เรื่อง  “อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการโครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่” ของรองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย
3.3 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์