ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 5/2557

ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 5 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2557
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

    • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2557
    • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/พิจารณา

3.1 ทบทวนมติที่ประชุมฯ การพิจารณาการจัดทำ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเขียนเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ของนางสาวสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
3.2 พิจารณาการจัดทำ หนังสือ เรื่อง “ผล เยียม เยือน เหย้า : แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ของผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
3.3 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการพิสูจน์อักษร และการจัดทำศิลปกรรมเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.4 พิจารณากำหนดแบบอักษร และขนาดอักษร สำหรับการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.5 พิจารณาตารางการประชุมกองบรรณาธิการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2557- พ.ศ.2558

  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์