ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 5/2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 5/2559 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลัก มาตราฐานต่างๆ