ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 4

ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 4 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ วาระพิเศษ
1.3 ผลการปรับแก้ไข ปกนอก ปกใน และหน้าลิขสิทธิ์ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเขียนเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ของนางสาวสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
1.4 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

    • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ วาระพิเศษ
    • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/พิจารณา

3.1 พิจารณาราคาจำหน่าย ปกนอก ปกใน และหน้าลิขสิทธิ์ หนังสือ เรื่อง นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ของรองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิทยานุกุล

  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์