ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 3/2559

ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559ศาสตราจารย์ รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 3/2559 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

  • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2559
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.4 รายงานผลการจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.5 รายงานผลการจัดพิมพ์รูปเล่มเอกสารสิ่งพิพม์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 8 รายการ
1.6 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนากองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2559 รณ อำเภอเชียงคาน จ.เลย
1.7 กำหนดการ “โครงการอบรมการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
1.8 รับคืนเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคูณภาพเอกสารทางวิชาการ จาก Dr.Edword Ray Scott

  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2559
  • วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

3.1 พิจารณารูปแบบและกระบวนการการจัดทำรูปเล่มเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่าง ๆ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์
3.2 พิจารณาการเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ประเภท หนังสือ ของ อาจรย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และคณะ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
3.3 พิจารณาการจัดทำเอกสารสิงพิมพ์ทางวิชาการเพิ่มเติม (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)