ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 3/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 3/2558 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2558
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.4 รายงานผลการจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.5 รายงานผลการจัดทำระบบการคิดราคาจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.6 สรุปรายชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ต่างๆ ที่บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด ดำเนินการจำทำระบบ e-Books เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.7 สรุปรายชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ต่างๆ และเปรียบเทียบอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบ e-Books

  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2558
  • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/พิจารณา

3.1 พิจารณาราคาจำหน่าย ปกนอก ปกใน และหน้าลิขสิทธิ์ เอกสารคำสอน รายวิชา 354423 “การบริหารงานบุคลากร” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง
3.2 พิจารณาราคาการจัดพิมพ์ หนังสือ “ชีวิต อำนาจ ชาติพันธ์ เพื่อเผยแพร่ในโอกาส ครบรอบ 25 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร” เสนอโดย ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
3.3 พิจารณาการจัดทำ หนังสือ เรื่อง “อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการโครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย

  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์