ประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2557
1.3 โครงสร้างการบริหารงานของกองบรรณาธิการ

    • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557
    • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/พิจารณา

3.1 พิจารณาการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เรื่อง นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
3.2 ติดตามผลการดำเนินการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์