ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 2/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 2/2558 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2558
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.4 แผนการดำเนิงานจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560
1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำเอกสารทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการพิสูจน์อักษรเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2558
  • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/พิจารณา

3.1 พิจารณาการจัดทำระบบ e-Book เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.2 พิจารณาผู้แทน/ศูนย์หนังสือ เพื่อวางจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพิ่มเติม
3.3 พิจารณาการเสนอจัดทำสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เรื่อง “Fix – Dome Biogas Plant Construction” ของ ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ
3.4 พิจารณาการเสนอจัดทำสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ประเภท ตำรา รวมผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ฯ โดยมีรายละเอียดของสิ่งพิมพ์ ดังนี้

  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์