ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 2/2557

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2557
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำผลงานทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพเอกสารสิ้งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.5 โครงสร้างการบริหารงานของกองบรรณาธิการ

    • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557
    • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/พิจารณา

3.1 พิจารณาการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเขียนเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ของนางสาวสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
3.2 ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์