ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 11/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 11/2558 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

  • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 10/2558
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.4 รายงานผลการจัดพิมพ์รูปเล่ม หนังสือ เรื่อง “กฎหมายสื่อสารมวลชน: การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียงเกียรติคุณ” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
1.5 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร จากผลการวิจัยสถาบัน เรื่อง “การพัฒนาการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร”

  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2558
  • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดโครงการสัมมนากองบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.1 ผลการปรับปรุงแก้ไข ปกนอก ปกหลัง และสันปก ตำรา เรื่อง “เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์

  • วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 พิจารณาราคาจำหน่าย ปกนอก ปกใน และหน้าลิขสิทธิ์ หนังสือ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อย” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
4.2 พิจารณารายละเอียดการจัดทำ หนังสือ เรื่อง “อาการทางอายุรศาสตร์” ของ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ และคณะ

  • วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์