ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 10/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 10/2558 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

  • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 9/2558
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.4 รายงานผลการจัดพิมพ์รูปเล่ม หนังสือ เรื่อง “คาร์บอนกัมมันต์” ของรองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
1.5 รายงานผลการจัดพิมพ์รูปเล่ม หนังสือมุฑิตาจิต เรื่อง “พลวัตชุมชน” มุมมองสังคมวิทยาการพัฒนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
1.6 กำหนดการ “โครงการสัมมนากองบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร” ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558
1.7 ตารางการประชุมกองบรรณาธิการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2558

  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2558
  • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ผลการปรับแก้ไขปกนอก หนังสือ เรื่อง “พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็ก แรกเกิด-5 ปี” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จิรนันท์ วีรกุล

  • วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 พิจารณารายละเอียดการจัดทำ ตำรา เรื่อง “เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
4.2 พิจารณาการเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ประเภท หนังสือ เรื่อง อายุรศาสตร์อาการวิทยา ของ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ คณะแพทยศาสตร์

  • วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์