ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 1/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 1/2558 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่างๆ

วาระการประชุม

    • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2558
1.3 ติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2557
  • วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/พิจารณา

3.1 พิจารณาการจัดทำ เอกสารคำสอน รายวิชา 354423 “การบริหารงานบุคลากร” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง
3.2 พิจารณาราคาจำหน่าย ปกนอก ปกใน และหน้าลิขสิทธิ์ หนังสือ เรื่อง “ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
3.3 พิจารณาแผนการดำเนินงานจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560

  • วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์