ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์