เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “องค์ประกอบสถาปัตยกรรม Architectural Composition” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณ วชิระนิเวศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์