การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง ภาวะเครียดทางออกซิเดชันและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยนักเขียน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และหนังสือเรื่อง ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจำกัด โดยนักเขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจติ รอดเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย TA 107 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร