ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2

  • หนังสือเรื่อง ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือเรือง พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด -5 ปี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. จิรนันท์ วีรกุล คณะแพทย์ศาสตร์
  • หนังสือเรื่อง อาการทางอายุรศาสตร์ Medical Symptomatology ฉบับปรับปรุง โดยบรรณาธิการ  นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ และรองศาสตราจารย์ ดร.พญ. สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ คณะแพทย์ศาสตร์