การทำสัญญาอนุญาตให้ใช่สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย  อาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
เรื่อง “อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการโครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่” ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย TA 107 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร