การทำสัญญาอนุญาตให้ใช่สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำราทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Business Economics ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา เจียมศรีพงษ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร