กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพอุมศึกษา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้างานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรสำนักพิมพ์ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.มานิต รุจิวโรดม กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ฯ ผู้จัดการทั่วไป และหัวหน้างานได้บรรยายให้ความรู้ อาทิ ระบบการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำสิ่งพิมพ์ การตลาด การจัดจำหน่าย ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆ
    ทั้งนี้ได้รับบเกียรติจาก คุณศิรินทิพย์ นิมิตรมงคล ผู้จัดการโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดพิมพ์รูปเล่ม หนังสือตำรา เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ และพาเยียมชมบรรยายกาศของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    การศึกษาดูงานดังกล่าว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานเป็นอย่างยิ่ง