nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836
ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2559
July 7, 2016
0ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 4/2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2559  ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 4/2559 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลัก มาตราฐานต่างๆ