การทำสัญญาอนุญาตให้ใช่สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ของ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
และนางสาวสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย TA 107 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร