ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพอุดมศึกษา เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์