ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทบาลัย เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์