ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์