การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง เอกสารคำการสอน รายวิชา 354423 การบริหารงานบุคลากร
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย TA 107 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร