การทำสัญญาอนุญาตให้ใช่สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข เรื่อง ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย TA 107 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร