ประชุมกองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพอุดมศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์