เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ร่วมกันลงนามสัญญา “การจำหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เพิ่มมากขึ้น
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ทางผู้แทนจำหน่าย e-Book ดังนี้

1.ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

3.อัมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ (นายอินทร์)