nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836

กิจกรรมสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2559

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2559

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “องค์ประกอบสถาปัตยกรรม Architectural Composition”

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “องค์ประกอบสถาปัตยกรรม Architectural Composition”

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [8 สิงหาคม 2559]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [8 สิงหาคม 2559]

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2559

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2559

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม (การจัดพิมพ์ครั้งที่ 2)

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม (การจัดพิมพ์ครั้งที่ 2)

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [ 21 กรกฎาคม 2559]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [ 21 กรกฎาคม 2559]

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง ภาวะเครียดทางออกซิเดชันและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และหนังสือเรื่อง ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจำกัด

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง ภาวะเครียดทางออกซิเดชันและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และหนังสือเรื่อง ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจำกัด

 • สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [12 กรกฎาคม 2559]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [12 กรกฎาคม 2559]

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2559

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2559

 • โครงการอบรมการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ

  โครงการอบรมการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [2 มิถุนายน 2559]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [2 มิถุนายน 2559]

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2559

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2559

 • ลงนามเซ็นสัญญา การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

  ลงนามเซ็นสัญญา การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [22 เมษายน 2559]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [22 เมษายน 2559]

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง โรคของเยื่อบุตา Diseases of Conjunctiva และหนังสือเรื่อง การวัดปริมาณรังสีเอกซ์จากการตรวจวินิจฉัย และแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง โรคของเยื่อบุตา Diseases of Conjunctiva และหนังสือเรื่อง การวัดปริมาณรังสีเอกซ์จากการตรวจวินิจฉัย และแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง สังคมวิทยาสาธารณสุข และตำราเรื่อง เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง สังคมวิทยาสาธารณสุข และตำราเรื่อง เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [3 มีนาคม 2559]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [3 มีนาคม 2559]

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [16 กุมภาพันธ์ 2559]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [16 กุมภาพันธ์ 2559]

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรนันท์ วีรกุล

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรนันท์ วีรกุล

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [22 มกราคม 2558]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [22 มกราคม 2558]

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [24 ธันวาคม 2558]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [24 ธันวาคม 2558]

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [9 ธันวาคม 2558]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [9 ธันวาคม 2558]

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม เรื่ิอง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Business Economics

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม เรื่ิอง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Business Economics

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

 • งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 16

  งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 16

 • สำนักพิมพ์ฯ ออกจัดบูธประชาสัมพันธ์ ในโครงการเสวนานวัตกรรมสังคม ครั้งที่ 2

  สำนักพิมพ์ฯ ออกจัดบูธประชาสัมพันธ์ ในโครงการเสวนานวัตกรรมสังคม ครั้งที่ 2

 • เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ ในโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 4

  เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ ในโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 4

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 11/2558

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 11/2558

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [9 ตุลาคม 2558]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [9 ตุลาคม 2558]

 • กิจจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร “เขียนอย่างไร…ให้ได้จัดพิมพ์”

  กิจจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร “เขียนอย่างไร…ให้ได้จัดพิมพ์”

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [1 ตุลาคม 2558]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [1 ตุลาคม 2558]

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2558

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2558

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2558

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2558

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม เรื่อง “อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการโครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่”

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม เรื่อง “อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการโครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่”

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2558

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2558

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [11 มิถุนายน 2558]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [11 มิถุนายน 2558]

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2558

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2558

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2558

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2558

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2558

  ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2558

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [27 กุมภาพันธ์ 2557]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [27 กุมภาพันธ์ 2557]

 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมลงนามสัญญาจ้าง จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ

  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมลงนามสัญญาจ้าง จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ

 • ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 2/2558

  ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 2/2558

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [21 มกราคม 2558]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [21 มกราคม 2558]

 • ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 1/2558

  ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 1/2558

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [2 ธันวาคม 2557]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [2 ธันวาคม 2557]

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

 • ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 6/2557

  ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 6/2557

 • ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 5/2557

  ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 5/2557

 • ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 4/2557

  ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 4/2557

 • ประชุมกองบรรณาธิการ วาระพิเศษ

  ประชุมกองบรรณาธิการ วาระพิเศษ

 • ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

  ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [5 กันยายน 2557]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [5 กันยายน 2557]

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [6 สิงหาคม 2557]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [6 สิงหาคม 2557]

 • กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 3/2557

  ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 3/2557

 • กิจกรรมศึกษาดูงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมศึกษาดูงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [13 มิถุนายน 2557]

  ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [13 มิถุนายน 2557]

 • โครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  โครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 • ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 2/2557

  ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 2/2557

 • ระเบียบและประกาศสำนักพิมพ์

  ระเบียบและประกาศสำนักพิมพ์

 • ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 1/2557

  ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 1/2557