โครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301

การบรรยายพิเศษ “คิดจะเป็นนักเขียน ต้องเรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์”
การเสวนาจากผู้สร้างสรรค์ผลงาน “วางปากกา.. มาเล่าประสบการณ์”
slider image slider image
คุณนุสรา กาญจนกูล

คุณเขมะศิริ นิชชากร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รศ. ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

รศ. ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

นักเขียน/กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. พญ.จิรนันท์ วีรกุล

ผศ. พญ. จิรนันท์ วีรกุล

นักเขียนยอดขายดีเป็นอันดับ 1

อาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

อาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

นักเขียนทีมีผลงานกับสำนักพิมพ์แล้ว 2 เล่ม

รศ. ดร.พญ. สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

รศ. ดร.พญ. สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

รศ. สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือเชิญเข้าร่วม กำหนดการ

ปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะ

ลงทะเบียน และรับเอกสาร

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

“คิดจะเป็นนักเขียน ต้องเรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์”

“วางปากกา.. มาเล่าประสบการณ์”

ผู้สร้างสรรค์ผลงานหนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์

ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่ง

ผู้สร้างสรรค์ผลงานหนังสือกับสำนักพิมพ์แล้ว 2 เล่ม

กองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม