โครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301

การบรรยายพิเศษ “คิดจะเป็นนักเขียน ต้องเรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์”
การเสวนาจากผู้สร้างสรรค์ผลงาน “วางปากกา.. มาเล่าประสบการณ์”
slider image slider image
คุณนุสรา กาญจนกูล

คุณเขมะศิริ นิชชากร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รศ. ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

รศ. ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

นักเขียน/กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. พญ.จิรนันท์ วีรกุล

ผศ. พญ. จิรนันท์ วีรกุล

นักเขียนยอดขายดีเป็นอันดับ 1

อาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

อาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

นักเขียนทีมีผลงานกับสำนักพิมพ์แล้ว 2 เล่ม

รศ. ดร.พญ. สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

รศ. ดร.พญ. สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

รศ. สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือเชิญเข้าร่วม กำหนดการ

ลงทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 5 มิถุนายน 2560

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
ประเภทอาหาร :

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด

บุคลากรภายใน

บุคลากรภายนอก

ลงทะเบียน และรับเอกสาร

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

“คิดจะเป็นนักเขียน ต้องเรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์”

“วางปากกา.. มาเล่าประสบการณ์”

ผู้สร้างสรรค์ผลงานหนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์

ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่ง

ผู้สร้างสรรค์ผลงานหนังสือกับสำนักพิมพ์แล้ว 2 เล่ม

กองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม