การบรรยายพิเศษ

ทรัพย์สินทางปัญญา:
การปกป้องและการนำไปใช้

และ
การเสวนา

จากหนึ่งหน้า
จนมาเป็นหนึ่งเล่ม

7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301

สมัครเข้าร่วม

ลงทะเบียน

ปิดลงทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร การบรรยายพิเศษ และการเสวนา

Coomimg Soon

การบรรยายพิเศษ และการเสวนา

วิทยากร นักเขียน และผู้ร่วมเสวนา

คุณเขมะศิริ นิชชากร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

นักเขียน
ภาษาอังกฤษ: มายาคติ อำนาจและการครอบงำ

ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์

นักเขียน
การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์

ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

นักเขียน
สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา

รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง

นักเขียน
คาร์บอนกัมมันต์

ผศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ

นักเขียน
องค์ประกอบสถาปัตยกรรม

ดร.ภาณุ พุทธวงศ์

นักเขียน
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม: ทฤษฎี การประยุกต์ และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น

รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

นักเขียน
ตัวชี้วัดทางชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ผิวหนัง จากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง

ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์

นักเขียน
สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา

ผศ.ดร.กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก

นักเขียน
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต

ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์

ดำเนินการเสวนา
กลุ่มสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี

ดำเนินการเสวนา
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน

ดำเนินการเสวนา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7
วันพุธ
กุมภาพันธ์ 2561
+